SlovenskýEnglish

Žiadosť podnet návrh

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Obec Vajkovce vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti. konania.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce – obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi. Obec postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi.

Pravidlá pre postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní:

  1. O každej žiadosti, návrhu alebo podnete vedie obec samostatný spis. Lehota na vybavenie je 30 dní od doručenia podania na obecný úrad. Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní, ak je to potrebné pre objektívne zistenie  právne významných skutočností, ale môže túto lehotu aj skrátiť.
  2. Obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podanie podal, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Obec je oprávnená, pri vybavovaní podnetov, požadovať od občanov poskytnutie súčinnosti. V prípade, ak nedôjde k doplneniu podania v zmysle výzvy obce, alebo ak občan odmietne poskytnúť súčinnosť je obec oprávnená vec odložiť.
  3. O výsledku vybavenia veci obec písomne upovedomí toho, kto podanie podal.
  4. Anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností, na takýto prípad sa nevzťahujú lehoty stanovené pre vybavenie.