SlovenskýEnglish

Základné informácie

Naša obec

Obec Vajkovce leží v urbanizačnom priestore krajských miest Košice a Prešov, na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice - Prešov. Nachádza sa v severovýchodnej časti Košickej kotliny po ľavej strane rieky Torysy v nadmorskej výške 205 m.n.m.

Po štátnej ceste susedí s obcou Budimír a južne cca 1500 m s obcou Kráľovce. Južne susedí s obcami Beniakovce a Rozhanovce. V západnej časti prechádza extravilánom obce diaľnica D1 Košice – Prešov. Vzdialenosť od mesta Košice je 10 km, od mesta Prešov 22 km. Organizačne patrí obec do Košického kraja, okresu Košice okolie.

Názov obce je doložený z roku 1630 ako Waykocz, z roku 1773 ako Wajkowce, z roku 1786 ako Wajkowce; po maďarsky Vajkóc.

V súčasnosti má obec 330 domov a 979 obyvateľov.

Samosprávny kraj :                           Košický
Okres : Košice - okolie
Región : Toryský
IČO : 00324841
Počet obyvateľov : 979
Rozloha : 389 ha
Prvá písomná zmienka : v roku 1630
Starosta obce  : Róbert Čorba

Základné informácie

Geografická poloha obce

Obec Vajkovce leží 205 m. n. m. v Košickej kotline v južnej časti údolia rieky Torysa. Obec leží asi 10 km severovýchodne od Košíc a asi 20 km juhovýchodne od Prešova. S týmito mestami ju spája diaľnica vzdialená od obce 500 metrov. Obec a okolie tvorí prevažne rovinatý, iba na okrajoch mierne zvlnený pahorkatinový povrch odlesnenej pôdy. Katastrálne územie obce má 350 ha.
Na západnej strane obce tečie jediná rieka v chotári - Torysa. Na južnej strane je umelo vykopaný kanál zvaný Chraštiansky jarek, ktorý sa vlieva do rieky Torysy. Rieka Torysa netiekla pôvodne tak tesne pri obci ako teraz, ale v riečišti zvanom „stará Torysa,, ktorá delí chotár tunajšej obce od chotára obce Budimír.

Geomorfologické pomery

Podľa geomorfologického členenia leží obec v Alpsko-himálajskej sústave, podsústave Karpaty, provincii Západné Karpaty, subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v Lučenecko-košickej zníženine, v celku Košická kotlina. Košická kotlina sa rozdeľuje na tri podcelky: Košická rovina, Medzevská pahorkatina a Toryská pahorkatina. Obec Vajkovce leží v Toryskej pahorkatine. Košická kotlina je z východu ohraničená Slanskými vrchmi , zo severu Beskydským predhorím a Spišsko-šarišským medzihorím, zo západu Šarišskou vrchovinou, Čiernou horou, Volovskými vrchmi a Slovenským krasom. Na juhu prechádza do Bodvianskej pahorkatiny.

Hydrologické pomery

Jedinou riekou v katastri obce Vajkovce je rieka Torysa, ktorá pramení v Levočských vrchoch. Najsuchším mesiacom u Torysy je január, kedy je značná časť zrážok viazaná v podobe snehu. Naj vodnatejším mesiacom je naopak marec. Najvýznamnejším prítokom Torysy je rieka Sekčov. Pramení v pohorí Čergov a odtiaľ aj pochádza voda jeho väčšiny prítokov. Tok je dlhý 44,3 km a odvodňuje povodie veľké 355 km2. Z hydrologického hľadiska je zaujímavý vodný režim, teda zmeny vodnatosti tokov počas jednotlivých období roka. Obidva hlavné toky Sekčov i Torysa, majú vodný režim podobný.

Klimatické pomery

Klimatické podmienky sú ovplyvňované kontinentálnym podnebím. Priemerná ročná teplota sa nachádza v intervale od 7,7 do 10,5 °C, ale v posledných rokoch kvôli globálnemu otepľovaniu dochádza k zvýšeniu priemernej teploty a menšej zrážkovej činnosti. Klíma je teplá a mierne vlhká. Prevládajúci smer vetra je severný až severozápadný.

Technická infraštruktúra a životné prostredie

Energetika

Súčasnosti sú všetky domácnosti plne elektrifikované a plynofikované.

Vodohospodárska infraštruktúra

Všetky domácnosti sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu.

Telekomunikačná a informačná infraštruktúra

Telekomunikačné služby v obci zabezpečujú Slovenské telekomunikácie. Pokrytie signálom mobilných operátorov je na dobrej úrovni. V obci je vybudovaný miestny rozhlas. Príjem TV signálu zabezpečujú televízne antény. V obci je možné napojenie na internet prostredníctvom mikrovlnnej technológie.

Životné prostredie

Životné prostredie v okolí obce Vajkovce je na dobrej úrovni.