SlovenskýEnglish

Životné prostredie

Stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /MZZO/ sú v zmysle § 17 odst.1 písm.a/ zák.č. 137/2010 Z.z. o ovzduší povinný písomne požiadať obec Vajkovce o vydanie súhlasu so stavbou MZZO na území obce.

Potrebujete

 1. žiadosť o vydanie súhlasu so stavbou MZZO
 2. úplná projektová dokumentácia

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • 5,00 €

Zmena stavby MZZO, zmeny palív a surovín
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /MZZO/ sú v zmysle § 17 odst.1 písm.a/ zák.č. 137/2010 Z.z. o ovzduší povinný písomne požiadať Obec Vajkovce o súhlas na zmenu typu kotla MZZO, zmenu používaných palív a suroví a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebujete

 • žiadosť o vydanie súhlasu so zmenou MZZO
 • projektová dokumentácia

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • 5,00 €

Uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /MZZO/ sú v zmysle § 17 odst.1 písm.a/ zák.č.137/2010 Z.z. povinný písomne požiadať Obec Vajkovce o vydanie súhlasu s uvedením MZZO do prevádzky.

Potrebujete

 • žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením MZZO do prevádzky
 • revízne správy

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia za kalendárny rok

DRUH PALIVA SPOTREBA PALIVA POPLATOK
Tuhé palivo    
hnedé uhlie  každých i začatých 1 000 kg 6,64 €
čierne uhlie, koks, brikety každých i začatých 1 500 kg 6,64 €
drevo, drevené brikety každých i začatých 1 500 kg 6,64 €
iné tuhé palivo každých i začatých 1 000 kg 6,64 €
Kvapalné palivo     
nafta každých i začatých 1 500 kg 6,64 €
ľahký vykurovací olej každých i začatých 1 500 kg 6,64 €
ťažký vykurovací olej každých i začatých 1 000 kg 6,64 €
opotrebované ropné oleje každých i začatých 1 000 kg 6,64 €
iné kvapalné palivo každých i začatých 1 000 kg 6,64 €
Plynné palivo     
zemný plyn Od 15 000 m3, každých i začatých 10 000 m3 6,64 €
iné plynné palivo každých i začatých 10 000 m3 6,64 €

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebujete

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Lehota na vybavenie

 • v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok

 • 10,00 € fyzické osoby,
 • 100,00 € právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

Legislatíva
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch zavádza definíciu zberného dvora, upravuje prevádzkovanie zberných dvorov a ich postavenie v systéme.

Zberný dvor je definovaný ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. 

Zberný dvor a podrobnosti o jeho prevádzkovaní musí obec popísať a upraviť vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec vo VZN okrem iného pre zberné dvory upraví rozsah a druh odpadov, ktoré sa zbierajú a ich prevádzkovú dobu.