SlovenskýEnglish

Opravný prostriedok

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Odvolanie

Odvolacím orgánom proti prvostupňovému rozhodnutiu obce pri prenesenom výkone štátnej správy je príslušný orgán miestnej štátnej správy na danom úseku príslušný podľa osobitných predpisov. Na podanie odvolania ako aj na celé odvolacie konanie sa vzťahujú príslušné ustanovenia správneho poriadku (§ 53 až 61 SP).

Proti rozhodnutiu obce ako správneho orgánu má účastník konania právo podať podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

Odvolanie je oprávnený podať aj:

- zákonný zástupca, ak účastník nemôže v konaní samostatne vystupovať,
- opatrovník v prípadoch, ak bol ustanovený správnym orgánom,
- zástupca, ktorého si zvolil účastník; pokiaľ ide o zastupovanie právnických osôb.

Pre podanie odvolania zákon neustanovuje žiadne dôvody.

Účastník konania preto môže napadnúť tak skutkové zistenia, ako aj právne posúdenie veci v rozhodnutí. Môže napadnúť celé rozhodnutie, alebo len jeho časť. Dôvodom môže byť nezákonnosť, t.j. rozpor s objektívnym právom, ako aj nesprávnosť rozhodnutia. Nesprávnym rozhodnutím je také rozhodnutie, ktoré síce nie je v rozpore s právom, ale so zreteľom na okolnosti je neúčelné, neprimerané alebo nehospodárne.

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. (Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Budimír)

Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

Vo veciach samosprávy podľa § 27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd.

Súdne preskúmanie rozhodnutia

Predpokladom súdneho preskúmania rozhodnutia podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov je, aby išlo o rozhodnutie Obce Vajkovce vydaného v správnom konaní, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť alebo rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným. Tzn. musí ísť o rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť až po povinnom využití riadneho opravného prostriedku (najmä odvolania).

Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou.

Žaloba musí obsahovať:
- všeobecné náležitostí podania - musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej     veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované,
- označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá,
- vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá,
- uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí.

Žalobu môže podať fyzická osoba a právnická osoba, ktoré tvrdia, že boli ukrátené na svojich právach rozhodnutím alebo postupom Obce Vajkovce ako správneho orgánu. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je žalovaným správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni.

Žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach ustanovených Občianskym súdnym poriadkom - v rámci pôsobnosti Obce ide najmä o veci sociálnej pomoci a priestupkov.

Žaloba sa musí podať na súd do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.