SlovenskýEnglish

Sadzobník poplatkov

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Časť  Položka
I.  Všeobecná správa   1,2,3,4,6,8,9,15
II.  Vnútorná správa   16,18,19
III.  Pôdohospodárstvo   38
V.  Stavebná správa   59,60,60a,61,62,62a
VI.  Doprava   79,80,80a,82,83,84,85
VIII.  Finančná správa a obchodná činnosť                              140,142,143,144
X.  Životné prostredie   160,161,162

Ostatné poplatky 


I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA


Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 eura

Poznámky:
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí   5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,  za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku  1,50 eura, v cudzom jazyku 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike    9,50 eura
 
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o
získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky

 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3

 1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis, 1,50 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis, 5 eur
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10 eur

 1. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
 
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre 3 eurá
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia 3 eurá
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

 1. v slovenskom jazyku 1,50 eura
 2. v cudzom jazyku 3 eurá


Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 4,50 eura
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za  zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný  podľa inej položky sadzobníka 16,50 eura
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50 eura
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
 2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 eur

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 eura

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba  9,50 eura
 2. právnická osoba  165,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA


Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 eura

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným  než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo  úradne určenej miestnosti 15) 66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než  príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym  občanom  Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 eura
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) 199 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
 
Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 19
Zmena

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3 eurá
b) priezviska maloletých detí 33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO


Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný 1,50 eura
b) mesačný 3 eurá
c) ročný 7 eur
d) trojročný 17 eur
 
Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA


Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 1. pre fyzickú osobu 40 eur
 2. pre právnickú osobu 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
 
Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením ( za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie 

 1. na stavbu rodinného domu  50 eur
 2. na stavbu bytového domu 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur
 2. bytových domov 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
 4. malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská  30 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
 4. malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská  50 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky ,sklady  50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto

 1. stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 1. do 50 000 eur vrátane  100 eur
 2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  200 eur
 3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  400 eur
 4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane  600 eur
 5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  800 eur
 6. nad 10 000 000 eur  1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok./písmená a) a b)
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 1. právnickú osobu  100 eur
 2. fyzickú osobu  30 eur
 3. Ohlásenie jednoduchej stavby pre
  - právnickú osobu  50 eur
  - fyzickú osobu  20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu  30 eur
 2. fyzickú osobu  10 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia   80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby  10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe  30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60, 30 eur
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá pre každý objekt)
  - pre právnickú osobu  50 eur
  - pre fyzickú osobu    20 eur
 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
  - do 15 m2 vrátane   60 eur
  - od 15 m2 do 40 m2 vrátane    

200 eur nad 40 m2    

430 eur 4. terénnych úprav pre
 - právnickú osobu  100 eur
- fyzickú osobu  20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti   100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia   20 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie,
1. rodinný dom  - 35 eur
2. bytový dom - 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  - 25 eur
2. bytových domov 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami   20 eur
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť  20 eur
3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka   20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská    20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady  20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami    30 eur
 2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť      30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
 4. malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská  30 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)  20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 1. do 50 000 eur vrátane  60 eur
 2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  120 eur
 3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  250 eur
 4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane  400 eur
 5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  530 eur
 6. nad 10 000 000 eur  660 eur


Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

VI. ČASŤ
DOPRAVA


Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi 

 1. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci 25 eur
 2. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek 180 eur
 3. Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena

a) 50 % podľa príslušnej sadzby
c) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu  15 eur

Splnomocnenie

 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
 2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
 4. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
 5. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
 6. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná preprava" a "nadrozmerná preprava"),

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu
(vyjadrené v cm) je do 300,0     20 eur
od 300,1 do 350,0                      30 eur
od 350,1 do 400,0                      40 eur
od 400,1 do 500,0                      75 eura
za každých ďalších aj začatých 10 cm  20 eur

1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je do 400,0   20 eur
od 400,1 do 450,0   40 eur
od 450,1 do 500,0   115 eur
za každých ďalších aj začatých 10 cm   20 eur

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je do 12,00    20 eur
od 12,01 do 22,00   115 eur
nad 22,01   190 eur
a za každých ďalších aj začatých 5, 0 m   55 eur

2. nadmerná preprava

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00    115 eur
od 20,01 do 30,00    190 eur
od 30,01 do 50,00     300 eur
za každých ďalších aj začatých 10 t     75 eur

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25
a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je od 3,01 do 5,00   95 eur
od 5,01 do 10,00    150 eur
od 10,01 do 15,00    270 eur
od 15,01 do 20,00    380 eur
a za každých ďalších aj začatých 5 %    190 eur

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky

 1. nadrozmerná preprava    190 eur
 2. ostatné prípady     380 eur


c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu     115 eur
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4, 5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu   230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1    570 eur
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2   1 150 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

 1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
 2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
 3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
 2.  Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)
 3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.
 4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
 5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
 6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
 7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
 8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
 9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9, 5 tony.
 10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
 11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.
 12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
 13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti     75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti      55 eur

Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

a) diaľnic a rýchlostných ciest    200 eur
b) ciest    120 eur
c) miestnych komunikácií    80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií     70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií     40 eur

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy    75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu 40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie     115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie  na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia     500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti     30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

 1. cestou    115 eur
 2. miestnou komunikáciou    75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.


VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ


Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

 1. číselné lotérie  331,50 eura
 2. okamžité lotérie  331,50 eura
 3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1 500 eur
 4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok  331,50 eur
 5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie 331,50 eura
 6. kurzové stávky  3 319 eur
 7.  hazardné hry v kasíne  6 700 eur
 8. bingo vrátane špeciálneho binga  3 319 eur
 9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované  prostredníctvom telekomunikačnýchzariadení a videohry 1 350 eur
 10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode 1 350 eur

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému, 100 eur

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode 200 eur
 2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až jedenástom bode 500 eur

d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 16,50 eura

e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu 16,50 eura

f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie  100 eur

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura

Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti
daňového subjektu podľa osobitného predpisu9,50 eura

b) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ  1,50 eura

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 eura
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 32a) 16,50 eura
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 6,50 eura
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50 eura
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania  9,50 eura 32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

 1. fyzická osoba 10 eur
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161

 1. Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom
 2. fyzická osoba  10 eur
 3. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov

Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 11 eur
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré  nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 11 eur
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 11 eur
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) 11 eur
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) 11 eur
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 38) 11 eur
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 38) 11 eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 38) 11 eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) 20 eur
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) 20 eur
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné 11 eur
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38) 11 eur
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) 11 eur
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) 20 eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) 20 eur
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu 11 eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38) 11 eur
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) 4 eurá
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 30 eur

OSTATNÉ POPLATKY

Komunálne odpady
Fyzické osoby 15 eur
Kuka nádoba 16,50 eura
Potvrdenie o pobyte 5,00 eura
Cintorínske poplatky
- jednotlivé typy hrobových miest na desať rokov
- jednohrob 33,20 eura
- dvojhrob 66,40 eura
- detský hrob 16,60 eura
- urna 16,60 eura
- jednorázový poplatok za novú hrobku (nie nájom) pre zosnulých s trvalým pobytom v obci
A) jednohrob 16,50 eura
B) dvojhrob 33 eur
C) pre zosnulých bez trvalého pobytu v obci
- jednohrob 100 eur
- dvojhrob 200 eur
- prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení domu smútku 3,32 eura/deň
   
Súhlas na výrub stromov 
- fyzické  osoby  10 eur
- právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie  100 eur

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 5 eur

Poplatok za kultúrny dom (svadba)
- pre občanov obce s trvalým pobytom v obci 150 eur
- pre občanov bez trvalého pobytu 200 eur
- kar, prezentácie 20 eur
- rodinné oslavy 50 eur

Poplatok za prenájom materiálu na akciu mimo obecných priestorov
- kuchynský riad 10 eur
- stôl 1 euro / ks
- stolička