SlovenskýEnglish

Kompetencie obce

Originálne kompetencie obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, riadi všetky záležitosti, ktoré zákon upravuje ako samosprávnu pôsobnosť obce, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

Obec pri výkone samosprávy najmä :

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.


Prenesené kompetencie obce

Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku

a) pozemných komunikácií

 1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
 3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;

b) všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky

c) sociálnej pomoci

 1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),
 2. rozhodovanie
  - o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
  - o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
  - o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
 3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),
 4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;

d) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu

e) ochrany prírody

 1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
 2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
 3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

f) školstva

 1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,
 2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
 3. zriaďovanie a  zrušovanie
  - základných škôl,
  - základných umeleckých škôl,
  - predškolských zariadení,
  - školských klubov detí,
  - školských stredísk záujmovej činnosti,
  - centier voľného času,
  - školských kuchýň a  školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti      predškolských zariadení,
  - jazykových škôl pri základných školách,
 4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
 5. vykonávanie kontroly  hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,
 6. zabezpečovanie  podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,
 8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
 9. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
 10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;

g) telesnej kultúry

 1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
 2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
 3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
 4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
 5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
 6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
 7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody
 8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
 9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;

h) divadelnej činnosti

 1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
 2. podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,
 3. kontrola hospodárenia a účelovosti vynaloţených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;
 4. zdravotníctva
 5. zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,
 6. zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,
 7. agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 8. súčinnosť na preventívnych programoch,
 9. schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;

j) regionálneho rozvoja

 1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
 2. vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
 3. koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;
 4. cestovného ruchu
 5. vypracúvanie programov cestovného ruchu,
 6. koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu