SlovenskýEnglish

Prehľad predpisov

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Vajkovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci.

v oblasti verejnej správy

 • ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • zákon č. 372/1990 o priestupkoch
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach

v oblasti personalistiky

 • zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pr
 • zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení
 • zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z.z o účtovníctve
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH

v oblasti kontroly

 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • vyhláška č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

v oblasti správy daní a poplatkov

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

v oblasti školstva

 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich   organizačnom a finančnom zabezpečení
 • nariadenie vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

v oblasti majetkovej a podnikateľskej

 • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)
 • zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon
 • zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

v oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

 • zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
 • zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

správne poplatky

    - zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

evidencia obyvateľov

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

sociálne veci

 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
 • zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

iné

 • zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)
 • zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)
 • zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

všeobecne záväzné nariadenia obce

 • VZN 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ostatné obecné poplatky
 • VZN 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 201
 • VZN 3/2012 o chove a držaní psov
 • VZN 4/2012 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vajkovce
 • VZN 5/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Vajkovce
 • VZN 6/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • VZN 7/2012  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 • VZN 8/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN 9/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce

vnútorné organizačné predpisy obce

 • Štatút obce
 • Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

iné vnútorné predpisy

 • Smernice obce

Aktuálne znenie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov :

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - Ministerstvo spravodlivosti SR

Zbierka zákonov
Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.