SlovenskýEnglish

Návrh VZN č.4/2021 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je na území obce Vajkovce zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste