SlovenskýEnglish

Historické zaujímavosti

 • 25. januára 1938 o 19:25 hod. sa na oblohe ukázala nádherná polárna žiara. Na severovýchodnej strane oblohy sa tiahla dlhá žiara červenej farby. Neskôr sa v kúte akéhosi trojuholníka vytvoril červený kužeľ, ktorý v nezmenenej forme bolo vidieť na oblohe až do 21:00 hod. Potom sa pomaly zmenšoval a zostala z neho len malá červená škvrna, ktorá behom niekoľkých minút zmizla z obzoru.
 • 3. septembra 1938 bola obci dodaná nová motorová striekačka za 36 000 Kč. Na jej prevzatí sa konalo slávnostné podujatie.
 • 30. novembra 1944 začalo v obci svietiť verejné osvetlenie.
 • v  decembri 1947 zakúpila obec pre osvetovú činnosť harmóniu.
 • od 1. marca do 8. apríla 1948 bol v obci pre ženy usporiadaný kurz varenia.
 • 30. septembra 1948 bola obec zapojená na telefónnu sieť, aparát bol umiestnený v miestnom potravnom družstve.
 • 8. marca 1950 bola obec napojená na autobusovú linku cez Rozhanovce s Košicami.
 • 19. mája 1951 zavítal do obce prvýkrát bibliobus, ktorý potom každé týždne prichádzal s knihami na čítanie pre občanov a vymieňal ich.
 • v  novembri 1951 prebehla akcia Týždeň Slovenskej knihy a tlače.
 • 29. novembra začal pracovať ľudový krúžok ruštiny.
 • 20.  októbra 1951 bola založená miestna osvetová beseda. Obecná knižnica bola nanovo prepracovaná.
 • v roku 1951 boli v obci tieto spolky: Miestna hasičská jednotka, Miestna odbočka zväzu československo-sovietskeho priateľstva, Miestna organizácia KSS, Miestny odbor MS, Miestna skupina ČSM, pri škôlke je vytvorené ZRPŠ, akčný výbor a zväz slovenských žien.
 • 1.decembra 1952 bola otvorená Materská škola.
 • v  roku 1955 sa vystavala ohrada na cintoríne.
 • v  50-tych rokoch nastáva výrazný stavebný rozvoj obce, stavajú sa nové domy a rekonštruujú staršie.
 • v r. 1956 sa začalo s opravou Národnej školy, MŠ sa v jarných mesiacoch presťahovala, premiestnila sa aj jednotka po opravných prácach pre obchodné účely.
 • v  novembri 1956 bolo zatvorené pohostinstvo, ktoré bolo vo veľmi ošarpanom stave, obec zostala bez výčapu nápojov.
 • 28. mája 1956 zakúpila obec ping-pongový stôl a v letných mesiacoch sa uskutočnil turnaj. Tiež bol zriadený šachový krúžok.
 • v roku 1957 sa v máji odovzdal do užívania novopostavený bufet pri kultúrnom dome.
 • koncom decembra 1957 sa začalo s výstavbou miestneho rozhlasu. Tohto roku bola vyvŕtaná studňa, obec dostala filmový aparát.
 • 19. februára 1958 bolo dokončená výstavba verejného rozhlasu a bol zapojený a odovzdaný do prevádzky. V priebehu roka obec otvorila holičstvo.
 • v roku 1962 sa založili dva nové spolky: Športový klub mládeže „Družstevník“ a Zväz ovocinárov a záhradkárov.
 • v roku 1963 časť spolkov a zväzov zanikla.
 • 5. decembra 1963 bol otvorený kurz šitia a strihov.
 • 15. apríla 1963 sa konala prvá občianska svadba bez cirkevného aktu v kultúrnom dome.
 • v apríli 1966 bol dokončený park, boli v ňom upravené chodníky, vysadených niekoľko stromov, okrasné kry.
 • v roku 1967 zanikla aj činnosť Čsl. Červeného kríža.
 • 22. októbra 1967 bola posviacka miestneho kostola po vnútornej a vonkajšej maľbe.
 • začiatkom roka 1969 začal svoju činnosť hudobný krúžok, v roku 1971 zanikol.
 • v roku 1983 bola zružená základná škola.
 • v roku 1987 bolo 70. výročie VOSR, práce na počesť tohoto výročia boli zamerané na skrášľovanie obce. Tohoto roku sa začala aj plynofikácia obce.
 • v roku 1991 bola dokončená plynofikácia a začalo sa s výstavbou domu smútku.
 • 4. septembra 1994 prebehla vysviacka domu smútku.
 • v marci 1996 bola zriadená telefónna búdka pri kostole.
 • v roku 2001 sa začala výstavba rímskokatolíckeho kostola, ktorý bol roku 2004 konsekrovaný.
 • v roku 2003 bol obci prinavrátený erb.