Evidencia stavieb

Rozhodnutie o určení/zrušení súpisného a orientačného čísla 

Obec Vajkovce v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného čísla.

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla.

Potrebujete
- žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
- kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
- doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
- geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla


Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla.

Potrebujete

  1. žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
  2. rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
  3. doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

Poplatky
- bez poplatku

Lehota na vybavenie
- do 30 dní

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Košiciach, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).
Tabuľku so súpisným číslom obstará obec, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.
Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár