Miestne dane a poplatky 

Daň z nehnuteľností 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  1. daň z pozemkov
  2. daň zo stavieb
  3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome


Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik (zánik) daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zastúpení.

Potrebujete

  1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO
  2. Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva a pod.)
  3. Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o vklade kúpnopredajnej zmluvy do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností.
  4. Daň z bytov - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpnopredajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)
  5. Oznamenie o určení spoluvlastníka

Lehota na vybavenie
- do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom  č. 563/2009 Z.z..  v znení neskorších predpisov.
 
Vyrubenie dane
- vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane určuje, že daň je možné uhradiť aj v troch rovnakých splátkach:

Spôsoby platenia
- bezhotovostným prevodom na účet obce
- poštovou poukážkou na účet obce
- v hotovosti do pokladne obce


Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je :
- vlastníkom psa,
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- pes umiestnený v útulku zvierat,
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Lehota na vybavenie
- na počkanie

Spôsoby platenia dane:
- bezhotovostným prevodom na účet obce
- poštovou poukážkou na účet obce
- v hotovosti do pokladne obce


Poplatky za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Sadzba poplatku za kuka nádoby
- fyzické osoby 15 eura za osobu/kal. rok
- právnické osoby: 16,50 eura za 1 kuka nádobu/kal. rok

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár