Hrobové miesto

Virtuálny cintorín obce Vajkovce nájdete na adrese: http://www.vajkovce.cintoriny.sk

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.

Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa uzavrie zmluva o prenájme hrobového miesta. Pri uzavretí zmluvy je potrebné na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná  skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové  miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .

Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu.Dĺžka tlecej doby
Hrob                                                                            10 rokov
Hrobka 20 rokov

Cintorínske poplatky
Jednotlivé typy hrobových miest na desať rokov
jedno hrob  33,20 €
dvoj hrob 66,40 €
detský hrob 16,60 €
urna  16,60 €
Jednorázový poplatok za novú hrobku (nie nájom)
Občania s trvalým pobytom v obci
jedno hrob 16,50 €
dvoj hrob 33,00 €
Občania bez trvalého pobytu
jedno hrob 100,00 €
dvoj hrob 200,00 €
Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení domu smútku 3,32 € / 1 deň


Úmrtie doma 
Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu.

Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku. Príbuzní sa môžu rozhodnúť, kam dajú svojho zosnulého previezť, avšak u nás je možnosť umiestnenia do Domu smútku Vajkovce. V tomto prípade pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné náležitosti na obecnom úrade.

Na matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje.

Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby.

V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia.
 
Potvrdenie o účasti na pohrebe
Potvrdenie o účasti na pohrebe (vybavovanie pohrebu) vydáva obecný úrad na počkanie.

Legislatíva
Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
VZN č. 04/2012 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vajkovce „Prevádzkový poriadok pohrebiska“

Virtuálny cintorín obce Vajkovce nájdete na adrese: http://www.vajkovce.cintoriny.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár