Evidencia roľníkov

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka 

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Vajkovce registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápis do eidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.Potrebujete
- list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
- pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy 

Poplatok
- 6,50 € pri vydaní osvedčenia
- 1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Lehota na vybavenie
- 30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia na Krajskej správe Štatistického úradu v Košiciach, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.


Zrušenie osvedčenia o zápise SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce Vajkovce a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete
- originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR."

Lehota na vybavenie
- 30 dní

Legislatíva
Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár